Číslo hlasovania: 1123
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Schola Comaromiensis za rok 2004 nasledovne:

   výnosy 2.447 tis. Sk

   náklady 2.427 tis. Sk

   odpisy 20 tis. Sk

   hospodársky výsledok vo výške + 125,- Sk (po zdanení)

B) doporučuje primátorovi mesta

   poskytnú Zoltánovi Sidóovi, riaditežovi Schola Comaromiensis, odmenu vo výške trojnásobku mesačného funkčného platu z vlastného rozpočtu.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: