Číslo hlasovania: 1124
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Strediska služieb škole v Komárne za rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Stredisko služieb škole v Komárne za rok 2004 nasledovne:

   výnosy 3.493 tis. Sk

   náklady 2.718 tis. Sk

   odpisy 7 tis. Sk

   hospodársky výsledok vo výške + 768 tis. Sk (po zdanení)

B) doporučuje primátorovi mesta

   poskytnúť Ing. Petrovi Adlerovi, riaditeľovi Strediska služieb škole, odmenu vo výške dvojnásobku mesačného funkčného platu z vlastného rozpočtu.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:
Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: