Číslo hlasovania: 1125
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 2005 v členení:

   príjmy 11.309.000,- Sk, - z toho príspevok mesta 6.662.000,- Sk,

   výdavky 11.309.000,- Sk,

   hospodársky výsledok – vyrovnaný,

   Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno
Termín: 31. decembra 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: