Číslo hlasovania: 1126
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu rozpočtu Domova penziónu pre dôchodcov - Domov dôchodcov Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   rozpočet rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov - Domov dôchodcov Komárno na rok 2005 v členení:

   príjmy celkom – 20.544.000,- (z toho príspevok mesta je 14.044.000,- Sk)

   výdavky celkom – 20.544.000,- Sk

   hospodársky výsledok - vyrovnaný.

   Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditeľke Domova penzión pre dôchodcov - Domov dôchodcov Komárno

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedná: riaditeľka DPD – DD Komárno
Termín: 31. decembra 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: