Číslo hlasovania: 1127
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu rozpočtu Média Comaromiensis, n.f. na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   rozpočet neinvestičného fondu Média Comaromiensis, n.f., na rok 2005 v členení:

   príjmy celkom – 3.087.000,- Sk (z toho príspevok mesta je 3.087.000,- Sk)

   výdavky celkom – 3.087.000,- Sk

   hospodársky výsledok - vyrovnaný

   Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) žiada správcu Média Comaromiensis, n.f.

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: správca Média Comaromiensis
Termín: 31. decembra 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: