Číslo hlasovania: 1128
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu rozpočtu Schola Comaromiensis na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   rozpočet príspevkovej organizácie Schola Comaromiensis na rok 2005 v členení:

   príjmy celkom – 2.207.000,- (z toho príspevok mesta je 500.000,- Sk)

   výdavky celkom – 2.207.000,- Sk

   hospodársky výsledok - vyrovnaný

   Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditežovi Schola Comaromiensis

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: riaditež Schola Comaromiensis
Termín: 31. decembra 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: