Číslo hlasovania: 1129
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu rozpočtu Stredisko služieb škole Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   rozpočet príspevkovej organizácie Stredisko služieb škole Komárno na rok 2005 v členení:

   príjmy celkom – 4.538.000,- (z toho príspevok mesta je 2.000.000,- Sk)

   výdavky celkom – 4.538.000,- Sk

   hospodársky výsledok - vyrovnaný

   Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditeľovi Strediska služieb škole Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: riaditeľ SSŠ Komárno
Termín: do 31. decembra 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: