Číslo hlasovania: 1130
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Eötvösa 39 Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. rozpočet ZŠ s VJM Ul. Eötvösa 39 Komárno na rok 2005 v členení:
 2.    príjmy 11.216.000,- Sk – z toho dotácia zo štátneho rozpočtu je 11.006.000,- Sk,

     výdavky 11.216.000,- Sk,

     hospodársky výsledok – vyrovnaný.

     Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

 3. rozpočet Školského klubu detí pri ZŠ s VJM Ul. Eötvösa 39 Komárno na rok 2005 v členení:
 4.    príjmy 1.164.000,- Sk – z toho príspevok mesta je 894.000,- Sk,

     výdavky 1.164.000,- Sk,

     hospodársky výsledok - vyrovnaný.

     Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditeľke ZŠ s VJM Ul. Eötvösa 39 Komárno

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ s VJM Ul. Eötvösa 39 Komárno
Termín: do 31.decembra 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: