Číslo hlasovania: 1131
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu rozpočtu Základnej školy Ul. Komenského 3 Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

 1. rozpočet ZŠ Ul. Komenského 3 Komárno na rok 2005 v členení:
 2.    príjmy 13.035.000,- Sk – z toho dotácia zo štátneho rozpočtu je 13.035.000,- Sk,

     výdavky 13.035.000,- Sk,

     hospodársky výsledok - vyrovnaný.

     Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

 3. rozpočet Školského klubu detí pri ZŠ Ul. Komenského 3 Komárno na rok 2005 v členení:
 4.    príjmy 1.200.000,- Sk – z toho príspevok mesta je 728.000,- Sk,

     výdavky 1.200.000,- Sk,

     hospodársky výsledok - vyrovnaný.

     Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditežovi ZŠ Ul. Komenského 3 Komárno

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: riaditež ZŠ Ul. Komenského 3 Komárno
Termín: do 31. decembra 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: