Číslo hlasovania: 1134
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce 24 Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

 1. rozpočet ZŠ s VJM Ul. práce 24 Komárno na rok 2005 v členení:
 2.    príjmy 18.705.000,- Sk – z toho dotácia zo štátneho rozpočtu je 18.505.000,- Sk,

     výdavky 18.705.000,- Sk,

     hospodársky výsledok – vyrovnaný.

     Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

 3. rozpočet Školského klubu detí pri ZŠ s VJM Ul. práce 24 Komárno na rok 2005 v členení:
 4.    príjmy 1.929.000,- Sk – z toho príspevok mesta je 1.458.000,- Sk,

     výdavky 1.929.000,- Sk,

     hospodársky výsledok - vyrovnaný.

     Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditežovi ZŠ s VJM Ul. práce 24 Komárno

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: riaditež ZŠ s VJM Ul. práce 24 Komárno
Termín: do 31.decembra 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: