Číslo hlasovania: 1136
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   rozpočet ZUŠ Komárno na rok 2005 v členení

   príjmy 12.594.000,- Sk – z toho príspevok mesta je 11.164.000,- Sk,

   výdavky 12.594.000,- Sk,

   hospodársky výsledok - vyrovnaný.

   Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá riaditežovi ZUŠ Komárno

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: riaditež ZUŠ Komárno
Termín: do 31. decembra 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: