Číslo hlasovania: 1137
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku – DAMARIS – ECAV, n. o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   poskytnutie finančného príspevku na rok 2005 na úhradu nákladov za poskytované sociálne služby pre organizáciu DAMARIS – ECAV, n. o..

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: