Číslo hlasovania: 1138
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 – Stredisko kanoistiky


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005
  2. zmenu rozpočtu Strediska služieb škole Komárno – zvýšenie vo výške 1,8 mil. Sk na strane príjmov a na strane výdavkov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditeľovi Strediska Služieb Škole Komárno

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
riaditeľ SSŠ Komárno
Termín: do 31. marca 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: