Číslo hlasovania: 1139
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 20.tr. ZŠ Ul. rozmarínová Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 – zvýšenie na kapitole 06.2.0 položka 717003 vo výške 1.150 tis. Sk na stavebnú akciu „20 tr. ZŠ Ul. rozmarínová, pavilón F a G“ na základe povolenia výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov na základe listu Ministerstva financií SR č. MF/016749/2004-441.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.apríla 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: