Číslo hlasovania: 1140
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o úľavu dane z nehnuteľnosti


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpustenie dane z nehnuteľností, resp. časti dane nasledovným subjektom na základe ich žiadosti:

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek  Attila Farkas  Csaba Fehér

   Nehlasovali: