Číslo hlasovania: 1141
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o odňatie majetku mesta Komárno Základná škola Ul. rozmarínová 1 Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odňatie majetku mesta Komárno zo správy Základnej školy Ul. rozmarínová 1 Komárno nasledovne:

  1. telocvičňa, ležiaca na p. č. 2459 so súpisným č. 4063 v k. ú. Komárno v hodnote 2.244.297,- Sk,
  2. majetok mesta Komárno, ktorý sa fyzicky nachádza v telocvični v hodnote za ZP 30.688,- Sk, za DHM: 12.920,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripraviť protokol o odňatí zo správy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 1. mája 2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: