Číslo hlasovania: 1142
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k žiadosti skupiny lekárov v Dôstojníckom pavilóne v Komárne o finančnú kompenzáciu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   vykonanie revízie elektrického vedenia na I. poschodí žavého krídla Dôstojníckeho pavilónu v Komárne,

B) neschvažuje

   finančnú kompenzáciu nákladov súvisiacich s vykonaním revízie elektrického vedenia pre skupinu lekárov, nájomníkov ambulancií v Dôstojníckom pavilóne v Komárne.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hajabács

   Nehlasovali: