Číslo hlasovania: 1143
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0020/2005/V platné od 1. januára 2005 o regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach pri prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nasledovne:

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: