Číslo hlasovania: 1144
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k návrhu Poriadku odmeňovania volených orgánov Mesta Komárno a Mestského zastupitežstva v Komárne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   „Poriadok odmeňovania volených orgánov Mesta Komárno a Mestského zastupitežstva v Komárne“ (tvorí prílohu uznesenia),Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: