Číslo hlasovania: 1145
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k žiadosti COM-VARGAS, spol. s r.o.


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. odkúpenie nehnuteľného majetku v mestskom parku Anglia, pozemku p.č. 967/2, 967/3 a 968 budovy na tomto pozemku v k.ú. Komárno, od obchodnej spoločnosti COM-VARGAS, spol. s .o. za kúpnu cenu 4.000.000,- Sk,
  2. v nadväznosti na realizáciu odkúpenia nehnuteľného majetku v zmysle bodu A/ tohto uznesenia odplatný prevod obchodného podielu Mesta Komárno v obchodnej spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., na spoločníka Juraja Vargu za cenu zodpovedajúcu výške vkladu Mesta Komárno, t.j. 66.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

v zmysle tohto uznesenia začať jednanie so spoločníkom a postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30. apríla 2005Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: