Číslo hlasovania: 1146
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. o udelenie výnimky


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   udelenie výnimky a povolenie využívania parkovacieho priestoru vedľa kostola Svätého Ondreja pre spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., v zmysle žiadosti.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: