Číslo hlasovania: 1147
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k žiadosti ORGO, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) nesúhlasí

   s mimosúdnym vyrovnaním v zmysle predloženého návrhu spoločnosti ORGO, spol. s r.o., v právnej veci navrhovateľa ORGO, spol. s r.o. proti odporcovi Mesto Komárno o náhradu škody v dôsledku nerealizácie výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v meste Komárno spoločnosťou TEX Slovakia, spol. s r.o., vedenej na Okresnom súde Komárno pod č.k. 7 Ccu 26/2003,

B) zrušuje

   uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 161/1998 k štúdiu riešenia zóny medzi Ul. mederčskou, záhradníckou a Petőfiho, z dôvodu nerealizovateľnosti uznesenia.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: