Číslo hlasovania: 1148
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. mieru 2 Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 – zvýšenie na kapitole 06.2.0 položka 717002 vo výške 900 tis. Sk na investičnú akciu „Obnova a oprava sociálnych zariadení v starej budove, zabezpečenie funkčnosti sociálnych zariadení (umývadlá, sprchy, WC) pri telocvični“ v ZŠ s VJM Ul. mieru 2 Komárno, na základe listu podpredsedu vlády SR Pála Csákyho č. 10723/2004/KPPVEIźPM zo dňa 30. septembra. 2004,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: