Číslo hlasovania: 1149
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj budovy so súpisným číslom 4147 na parcele č. 970/6 a pozemku p.č. 970/6 o výmere 43 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434, v k.ú. Komárno pre RONAKOM s.r.o., IČO 36 548 561, so sídlom Letná 22, 945 01 Komárno, za dvojnásobok ceny podľa znaleckého posudku č. 195/2004 zo dňa 02.11.2004, vypracovaného Ing. Katarínou Vyšehradskou, bytom Vodná 18/13, 945 01 Komárno, t.j. 880 000,- Sk, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: