Číslo hlasovania: 1150
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 260 m2 z p.č. 1723/2, orná pôda, vedeného na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, za cenu podľa BDÚ, t.j. 320,- Sk/m2, pre A. Sz. upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok :

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia

    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: