Číslo hlasovania: 1151
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov s vecným bremenom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj časti pozemkov z pred ZMVM parc.č. 2234 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. A-71-22/92 zo dňa 14.04.1992 označené ako:
 2.    s vecným bremenom v prospech správcov inžinierskych sietí, za cenu podľa BDÚ, t.j. 816,- Sk/m2 pre Máriu Kravcovú, rodenú Hanákovú, narodenú 18.04.1941, trvale bytom Rákócziho ulica 11/49, 945 01 Komárno,

 3. odpredaj časti pozemku z pred ZMVM parc.č. 2234 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. A - 71-22/92 zo dňa 14. 04. 1992 označenej ako:
 4.    s vecným bremenom v prospech správcov inžinierskych sietí za cenu podľa BDÚ, t.j. 816,- Sk/m2 pre pre Mikuláša Kraveca, rodeného Kraveca, narodeného 26.11.1942 a manželku Máriu Kravcovú, rodenú Hanákovú, narodenú 18.04.1941, obaja trvale bytom Rákócziho ulica 17/49, 945 01 Komárno,

   za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia

  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
 4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: