Číslo hlasovania: 1153
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku z pred ZMVM p.č. 1844/4 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu číslo 36531171-76/2004 označenej ako diel č. 2 k p.č. 5901/23 o výmere 4 m2 pre F. B. a manželku K. B. v podiele 1 k celku a pre Z. N. a manželku D. N. v podiele 1 k celku, za cenu 150,- Sk/m2 za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

    Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: