Číslo hlasovania: 1154
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 363 m2, z parc.č. 2691, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu BDÚ, t.j. 1 131,- Sk/m2, pre Krematórium Komárno, spol. s r.o., IČO: 36 535 052, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 2, 945 01 Komárno, s vecným bremenom práva prechodu pre vlastníkov nehnuteľností na p.č. 2690/1,2690/2, 2690/3, 2687, 2685 a s vecným bremenom v prospech správcov inžinierskych sietí, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia

    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: