Číslo hlasovania: 1155
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

kupujúci V. N. a manželka C. N. odkúpili záhradný domček so súpisným číslom 2491 na p.č. 3209, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno od bývalého Okresného podniku bytového hospodárstva Komárno, za kúpnu cenu 21 627,- Kčs, ktorú cenu kupujúci uhradili v celej výške dňa 21.07.1987.

B) schvaľuje

odpredaj nehnuteľností, vedených na LV č. 6434, ako dom so súpisným číslom 2491 na p.č. 3209, p.č. 3210 o výmere 486 m2, záhrada a p.č. 3209 o výmere 403 m2 , zastavaná plocha, v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 816,- Sk/m2 pre V. N. a manželku C. N. za nasledovných podmienok :

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: