Číslo hlasovania: 1156
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 3904 m2 z p.č. 2741, ostatná plocha, vedenej na LV 6434, v k.ú. Komárno za cenu 1,- Sk pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Komárno, IČO:34 063 510 so sídlom Jókaiho ulica 34, 945 01 Komárno, s tým, že kupujúci povolí vykonávanie občianskych pohrebov v cintoríne a pre Mesto Komárno zabezpečí občianske pohreby bezplatne (okrem materiálového zabezpečenia), upresnenej podľa geometrického plánu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia
  2. Termín :15 dní od schválenia uznesenia

    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: