Číslo hlasovania: 1158
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

Mesto Komárno ako predávajúci a Z. Sz.ako kupujúci uzatvorili kúpnu zmluvu dňa 3.3.1994 pod č. Fin.102/1992 na pozemok p.č. 446/5 o výmere 40 m2, ostatné plochy, v k.ú. Komárno, vedený na LV 6434, za kúpnu cenu 6 000,- Sk, ktorú kupujúci uhradil v celej výške dňa 07.03.1994, avšak návrh na vklad na Správu katastra v Komárne nebol podaný,

B) schvaľuje

odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 ako p.č. 446/5 o výmere 40 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno pre Z. Sz. s tým, že žiadateľ zaplatí k pôvodnej kúpnej cene 6 000,- Sk doplatok vo výške 10 ročnej dane z nehnuteľností t.j. 200,- Sk,

za nasledovných podmienok :

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Frigyes Gogola

   Nehlasovali: