Číslo hlasovania: 1159
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok, vedený na LV č. 6434 ako parc.č. 4510/3 o výmere 368 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, s E. R.za cenu 15 % BDÚ t.j. 125,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: