Číslo hlasovania: 1161
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na pozemky, vedené na LV č. 6434 ako parc.č. 10213/4 o výmere 3442 m2, zastavaná plocha, p.č. 10216 o výmere 30 m2, zastavaná plocha, a p.č. 10213/3 o výmere 44 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, s Clean City, spol. s r.o., IČO: 31 443 842, so sídlom Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno, na dobu 1 roka s tým, že požičiavateľ predloží do MZ materiál o skúšobnej prevádzke podľa uznesenia MZ č. 633/2004 zo dňa 02.09.2004, za nasledovných podmienok :

   - viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: