Číslo hlasovania: 1162
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj pozemkov vedených na LV č. 6434 ako p.č. 10984/1 o výmere 698 m2, zastavaná plocha, a p.č. 10984/2 o výmere 298 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pre M. G. a manželku I. G. nakoľko sa jedná o súvislé územie vo vlastníctve mesta využiteľné pre iné účely.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: