Číslo hlasovania: 1163
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemkov vedených na LV č. 6434 ako p.č. 9373 o výmere 917 m2, záhrada, a pozemku p.č. 9375 o výmere 638 m2, lesná pôda, v k.ú. Komárno pre Š. V. a manželku E. V. nakožko pozemky patria do lokality Mŕtveho ramena.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: