Číslo hlasovania: 1164
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 1 000 m2 z p.č. 3117/1, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre I. I. a manž. J. I. nakoľko tieto parcely sú využité pre účely zimného štadiónu.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér

   Nehlasovali: