Číslo hlasovania: 1165
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok vedený na LV 6434 ako p.č. 10209/2 o výmere 400 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pre J. P. nakoľko na túto parcelu je podaná žiadosť na odkúpenie, ktorá je v štádiu vybavenia.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: