Číslo hlasovania: 1166
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere cca 2 400 m2, z p.č. 3117/1, záhrady a časť pozemku o výmere cca 350 m2 z p.č. 3118, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno pre A. Cs. nakoľko tieto parcely sú využité pre účely zimného štadióna.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: