Číslo hlasovania: 1167
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere cca 100 m2, z p.č. 2942/1, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre KOMIMPEX Co., export – import, spol. s r.o., IČO: 31 430 759, so sídlom Ul. biskupa Királya 3065, 945 01 Komárno.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: