Číslo hlasovania: 1168
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zrušenie predkupného práva


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. zrušenie predkupného práva mesta Komárno na pozemok vedený na LV č. 9309 ako p.č. 2247/23 o výmere 18 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno, ktorý pozemok bol predaný L. M. H. s podmienkou, že po kolaudácii garáže predkupné právo mesta bude zrušené, nakoľko garáž bola postavená a kolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č.j. OŽP 2131/2001- St zo dňa 14.01.2002.
  2. podmienky zrušenia predkupného práva nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zrušení predkupného práva.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: