Číslo hlasovania: 1172
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako parc.č. 11139/1 o výmere 16 m2, zastavaná plocha, a parc.č. 11139/2 o výmere 317 m2, záhrada, za cenu 150,- Sk/m2, pre Š. L. a manželku I. L. za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Attila Czíria Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: