Číslo hlasovania: 1173
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru s pozemkom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru v obytnom dome so súpisným číslom 1136 na p.č. 42, vedenom na LV 9661 v bode č. 5 v k.ú. Komárno a spoluvlastníckeho podielu 1160/63670 k celku na spoločných častiach a zariadeniach domu pre Valériu Molnárovú, rodenú Tomkovú, narodenú 21.07.1938, trvale bytom Špitálska ulica 3434/16, 945 01 Komárno, za dvojnásobok ceny podľa znaleckého posudku, t.j. za cenu 52.144,- Sk a spoluvlastníckeho podielu 1160/63670 na pozemku p.č. 42 za cenu 31 902,- Sk, t.j. spolu 84.046,- Sk, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: