Číslo hlasovania: 1174
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na prenájom nebytového priestoru


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

prenájom nebytového priestoru v budove bývalej letnej kuchyne vo dvore Klubu dôchodcov nachádzajúci sa na p.č. 108 v k.ú. Nová Stráž, pre Š. B. nakoľko v susediacom dome je umiestnený Klub dôchodcov a obidve budovy majú spoločný dvor a v žiadanej budove je umiestnený materiál CO.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: