Číslo hlasovania: 1176
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky parc.č. 7376/3 o výmere 63 m2, zastavaná plocha, a parc.č. 7376/5 o výmere 44 m2, zastavaná plocha, vytvorené podľa geometrického plánu č. 36539651 – 78/2004 zo dňa 21.12.2004 v k.ú. Komárno, s nájomcom DaM SERVIS, Kertész Juraj, IČO: 32 413 181 so sídlom Veľký rad, 945 01 Komárno, za cenu 15 % BDÚ t.j. 247,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: