Číslo hlasovania: 1178
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nehnuteľností


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno v podiele 1/8 k celku na nehnuteľnostiach vedených na LV 2482 v k.ú. Komárno, ako rodinný dom so súpisným č. 60 na p.č. 11615 a rodinný dom so súpisným č. 61 na p.č. 11607, pozemok p.č. 11605 o výmere 1010 m2, záhrada, p.č. 11606 o výmere 997 m2 , záhrada, p.č. 11607 o výmere 1079 m2, zastavaná plocha, p.č. 11615 o výmere 822 m2, zastavaná plocha a p. č. 11616 o výmere 516 m2, záhrada, za cenu 124 000,- Sk pre podielových spoluvlastníkov v pomere ich spoluvlastníckeho podielu nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: