Číslo hlasovania: 1179
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere cca 9 m2 z p.č. 2127, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s EMKE, spol. s r.o., IČO: 30 999 740, so sídlom Dunajská ulica 15, 945 01 Komárno, na dobu 1 roka, za účelom vybudovania bezbariérového vstupu k budove vo vlastníctve žiadateľa s tým, že žiadateľ zabudované investície po uplynutí doby výpožičky bezplatne odovzdá do vlastníctva Mesta Komárno, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: