Číslo hlasovania: 1180
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj drevenej chaty so súp.č. 7 na p.č. 670/5 a pozemku p.č. 670/5 o výmere 210 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 1897 v k.ú. Radvaň nad Dunajom a drevenej chaty so súp.č. 37 na pozemku p.č. 3785/10 a pozemku p.č. 3785/10 o výmere 144 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 963 v k.ú. Moča, za štvornásobok ceny podľa znaleckého posudku č. 34/2005 zo dňa 15. marca 2005 Ing. Kataríny Vyšehradskej, Obchodná 28, 945 04 Komárno časť Nová Stráž, t. j. 368.000,-Sk pre F. M. za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: