Číslo hlasovania: 1181
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nehnuteľností


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj drevenej chaty so súp.č. 7 na p.č. 670/5 a pozemku p.č. 670/5 o výmere 210 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 1897 v k.ú. Radvaň nad Dunajom a drevenej chaty so súp.č. 37 na pozemku p.č. 3785/10 a pozemku p.č. 3785/10 o výmere 144 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 963 v k.ú. Moča, za štvornásobok ceny podľa znaleckého posudku č. 34/2005 zo dňa 15. marca 2005 Ing. Kataríny Vyšehradskej, Obchodná 28, 945 04 Komárno časť Nová Stráž, t. j. 368.000,-Sk pre Ing. Františka Magyariho, rodeného Magyariho, narodeného 14.06.1971, trvale bytom 946 31 Chotín 119, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: