Číslo hlasovania: 1182
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Komárno časť Nová Stráž – I. etapa k parcelám číslo:
 2. 1703/13, 1703/14, 1703/15, 1703/16, 1703/17, 1703/23, 1703/24, 1703/25, 703/26,

  1703/27, 1703/38, 1703/39, 1703/40, 1703/41,1703/42, 1703/43, 1703/44, 1703/45,

  1703/46, 1703/47, 1703/48, 1703/49 v k.ú. Nová Stráž

 3. prijatie dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za účelom prefinancovania stavby „Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Komárno časť Nová Stráž – I.etapa“ v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8 ods.2 a v zmysle Výnosu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 23. decembra 2004 č. V-1/2004, o poskytnutie dotácií na bývania, t.j. 70% z oprávnených nákladov stavby, najviac však
  1. na verejný vodovod podľa výnosu na rodinný dom vo výške 18.430,- Sk, t.j. 22 rodinných domov krát 18.430,-Sk, spolu vo výške 405.460,-Sk (verejný vodovod podľa rozpočtu stavby je 1.013.634,-Sk)
  2. na verejnú kanalizáciu podľa výnosu na rodinný dom vo výške 37.430,-Sk, t.j. 22 rodinných domov krát 37.430,-Sk, spolu vo výške 823.460,-Sk (verejná kanalizácia podľa rozpočtu je 3.364.412,-Sk)
  3. na miestnu komunikáciu a verejné osvetlenie podľa výnosu na rodinný dom vo výške 28.270,-Sk, t.j. 22 rodinných domov krát 49.380,-Sk, spolu vo výške 1.086.360,- Sk (miestna komunikácia a verejné osvetlenie podľa rozpočtu stavby je 8.940.587,- Sk),

     Rozpočet stavby (vodovod, kanalizácia, komunikácia a verejné osvetlenie) spolu: 13.727.398,- Sk,

     Žiadaná dotácia spolu: 2.315.280,-Sk

 4. uzatvorenie zmluvy na poskytnutú dotáciu medzi Mestom Komárno a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia,
 2. Termín: ihneď
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť vlastné zdroje Mesta Komárno vo výške 11.412.118,-Sk.
 4. Termín: ihneď
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: