Číslo hlasovania: 1183
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k návrhu ”Koncepcie na riešenie parkovania v meste Komárno”


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   Zvýšením počtu osobných motorových vozidiel v meste Komárno je zvýšený aj dopyt o parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá,

B) schvaľuje

   Koncepciu na riešenie parkovania v meste Komárno (tvorí prílohu uznesenia)

C) žiada primátora mesta a ukladá Komisii rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

   postupovať podľa „Koncepcie na riešenie parkovania v meste Komárno“ pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti mesta Komárno.

Termín: úloha stála
Zodpovedný: primátor mesta, predseda komisie

D) ukladá Mestskému úradu Komárno

   pri príprave návrhu rozpočtu na príslušné roky v súlade so schválenou „Koncepciou na riešenie parkovania v meste Komárno“ navrhnúť vyčlenenie finančných prostriedkov pre vybudovanie parkovísk.

Termín: úloha stála
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: